Page:Sibu Congkan Xubian146-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-048.djvu/69

此页尚未校对


 大河東𠋣太行潼關在其南龍門在其北舊蒲州志

 ︹風俗︺土地沃少瘠多以是傷於儉嗇其俗剛强亦風

  氣然隋書地理志魏晉以降文學盛興閭里之閒習於

  程法文獻通考民性質樸好節儉力田績紡尤事商賈

  舊蒲州志

 ︹城池︺蒲州府城周八里有竒門四池廣十丈金正大中土築明洪武四年甃甎 本朝康

  熙元年重修永濟縣附郭 臨 晉縣城周三里有竒門四池廣一丈唐天寶中土築明

  隆慶中甃甎 本朝順治十三年康熙四十六年乾隆五十四年重修虞鄉縣城

  里門四池深一丈唐武德初土築 本朝雍正八年重修榮河縣城周九里有竒門四池

  深一丈隋開皇時土築明嘉靖中甃甎 本朝康𤋮元年修四十六年重修萬泉縣城