Page:Sibu Congkan Xubian146-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-048.djvu/93

此页尚未校对


  未知何據鳴珂里在猗氏縣城内唐張嘉貞三世所居樂安莊在府城北宋薛俅以

  樞宻直學士致仕歸築室於此因其封郡為名有南北二園范純仁記崑崙臺在萬泉縣

  孤山上相傳漢光武登此以祀風伯雨師薰風樓在府治後唐廣明中王重榮建舊名

  克復樓宋真宗祀后土幸蒲嘗登此樓以舜故都更今名命陳堯叟為記鸛鵲樓在府城西

  南城上沈括夢溪筆談河中府鸛鵲樓三層前瞻中條下瞰大河唐王之渙詩能狀其景舊志樓舊

  在郡城西南黄河中高阜處時有鸛鵲棲其上遂名後為河流衝没即城角樓為扁以存其蹟 按

  唐盧綸有九日宴白樓詩或言白樓即鸛鵲也存以俟攷安民堂在府治内宋錢晦知河中

  府仁宗御書飛白安民二字賜之至和二年建為堂元祐中重建遺像堂在虞鄉縣東南

  十里王官谷内宋至和中知河中府錢晦命虞鄉令樂況即谷内搆堂設司空圖像祀之瑞雲

  亭在府城南中條山上宋建觀河亭在府城西門外黄河岸唐建今廢董亭