Page:Sibu Congkan Xubian147-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-049.djvu/41

此页尚未校对


  令轉知淳化從韓絳宣撫陜西遇慶卒潰亂衍念母在耀州亟謁歸信宿走七驛比至慶卒知衍名

  不敢近後考課為一路最累遷陜西轉運使︹金︺麻秉𢑴字仲常虞鄉人性純孝㓜敏悟

  八歲能屬文皇統九年進士調河中府寺丞厯大興府推官岳陽縣令終兵部侍郎秉𢑴為政主仁

  濟以强明所莅人畏愛之孫革字信之樂道不仕以詩文自娛其名與元好問相上下云王庭

  筠字子端河東人大定進士第調恩州軍事主簿有政聲累官翰林修撰泰和二年卒詔求平主

  詩文藏之秘閣又以御製詩賜其家庭筠詩律深嚴兼善書法其薦引及從政者皆一時名士世以

  知人許之子曼慶亦能詩並書仕至行省右司郎中李獻能字欽叔河中人貞祐三年賜詞

  賦進士廷試第一授翰林應奉文字累遷修撰應機敏捷號為得體趙秉文李純甫嘗曰獻能天生

  翰苑材故每薦之不令出館事母以純孝稱年四十三為趙偉所害李獻甫字欽用獻能從

  弟博通書傳有幹局興定五年登進士第累辟行臺令史正大初夏使來請和有口辨議者不能折