Page:Sibu Congkan Xubian147-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-049.djvu/78

此页尚未校对


 梁龍徳二年晉王改昭義軍曰安義以李嗣昭子繼韜為留後注潞州本號昭義軍今以繼韜為留

 後蓋避其父諱改之後唐同光元年梁復改匡義軍五代史莊宗紀

 同光元年李繼韜以潞州叛附于梁通鑑梁更名安義軍曰匡義以繼韜為節度使尋復曰

 安義軍長興元年復曰昭義軍宋太平興國初改

 昭德軍節度建中靖國元年改隆德軍崇寕三年

 升為隆德府屬河東路金復曰潞州仍為昭德軍

 節度屬河東南路元初曰隆德府太宗三年復為

  潞州屬平陽路明洪武九年直隸山西布政使司

 嘉靖八年升為潞安府

 本朝因之隸山西省領縣七