Page:Sibu Congkan Xubian147-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-049.djvu/79

此页尚未校对


   長治縣附郭東西距四十里南北距一百里東至壺關縣界二十里西至長子縣界二十里

   南至澤州府高平縣界八十里北至潞城縣界二十里東南至澤州府陵川縣界八十里西南至長

   子縣界三十里東北至潞城縣界十五里西北至屯留縣界三十里本黎侯國漢置壺關縣屬上黨

   郡後漢末為上黨郡治晉初因之後廢後魏太平真君中復為上黨郡治隋開皇中置上黨縣大業

   初仍為上黨郡治唐為潞州治五代因之宋為隆德府治金為潞州治元因之明洪武二年省縣入

   嘉靖七年復置改曰長冶為潞安府治 本朝因之長子縣在府西少南五十里東西

   距一百三十里南北距八十里東至長治縣界三十里西至平陽府岳陽縣界一百里南至澤州府

   高平縣界四十里北至屯留縣界四十里東南至長治縣界二十里西南至澤州府沁水縣界由十

   里東北至潞城縣界四十里西北至沁州沁源縣界四十里周初史辛甲所封地春秋晉長子邑漢

   置長子縣為上黨郡治後漢末移郡治壺關以縣屬焉晉太元中西燕慕容永都此後魏析置樂陽