Page:Sibu Congkan Xubian148-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-050.djvu/110

此页尚未校对


  禮明統近太行之麓水土深厚性質樸氣豪勁多

  文嫻禮為諸郡先舊州

 ︹城池︺澤州府城周九里有奇門三池深二丈唐貞觀初土築明洪武中甃甎 本朝康熙

  中重修 鳳臺縣附郭高平縣城周四里門三池廣二丈宋開寶間土築明萬厯中甃

  甎 本朝順治十三年修康熙四十四年雍正六年重修陽城縣城周三里有奇門三池

  廣一丈五尺後魏興安初土築明萬厯間甃甎 本朝順治十六年雍正二年七年重修

  川縣城周二里有奇門三池深五尺隋大業中土築明嘉靖萬厯中先後甃甎 本朝康熙

  五十六年修沁水縣城周二里有奇門三池廣二丈隋開皇中土築明嘉靖間甃甎

  本朝順治康熙中修雍正四年乾隆十二年重修

 ︹學校︺澤州府學在府城東南宋至和中建為川學元燬明洪武中重建 本朝順治康熙