Page:Sibu Congkan Xubian148-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-050.djvu/168

此页尚未校对


 王士正汪琬入翰林薦陸隴其邵嗣堯為御史世稱知人卒諡文貞有午亭文編五十卷其詩尤工

   聖祖仁皇帝稱其清雅醇厚特作詩褒之楊榮䕃字半嵋陽城人順治進士知桂

 林府康𤋮七年調知平樂皆有惠政囹圄幾空三𣙜關税正額外銖桼不取粤號為循吏焉

 逢吉字凝只高平人順治進士選庶吉士厯内國史院學士終浙江巡撫逢吉年五嵗父馭逺

 為流賊所執以刃脇之號泣父旁若請代狀賊感動得無害在翰林分校主試得熊賜履李光地張

 鵬翮趙申喬陸隴其等皆為名臣嘗奉使賑淮陽奏請寛逃人禁使流移者𫉬隨地𭣣養全活無𮅕

 張泰交字公孚陽城人康熙進士知太和縣有能聲擢監察御史賑饑山東全活甚衆巡視

 北城开太僕寺少卿提督江南學政三遷刑部侍郎巡撫浙江亷介之操始終不易田從典

 字克五陽城人康熙中進士知廣東英德縣有惠於民擢監察御史察通州倉以清亷著累遷光祿

 寺卿旋晉兵部侍郎仍管光祿寺事在任八年厯左都御史户部尚書皆稱職雍正元年  賜