Page:Sibu Congkan Xubian148-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-050.djvu/32

此页尚未校对


  度索千畝原在介休縣南史記周本紀宣王三十九年戰於千畝索隱云千畝地名在

  西河介休縣賈願谷在孝義縣西南七十里魏時置馬驛於此後遣賈願戍此因名

  谷在孝義縣東北二十八里東谼谷在介休縣東南四十里四圍皆山中有石壘横空數

  仭周廣三里巖頂有泉倒流如瀑布流為白牛浤西谼谷在介休縣南三十里有西谷水

  東谷水合流於此雀鼠谷在介休縣西南桑欽水經汾水又南過冠雀津酈道元注在介

  休縣之西南俗謂省鼠谷數十里間道隘水左右悉結偏梁閣道壘石就路縈帶巖側或去一丈或

  高五六丈上戴山阜下臨絶磵俗謂魯般橋蓋通古之津隘亦在今之地險也通鑑陳太建八年

  伐齊遣齊王憲將兵二萬守雀鼠谷唐書太宗紀武德三年太宗擊敗宋金剛於柏壁金剛走介州

  太宗追之一日夜馳二百里宿雀鼠谷之西原元和志在介休縣西十二里寰宇記引冀州圖云在

  孝義縣南二十里長一百十里南至臨汾郡霍邑縣界即周書調鑒谷沂陽谷在介休縣