Page:Sibu Congkan Xubian148-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-050.djvu/60

此页尚未校对


  善利渠在汾陽縣西南源在孝義縣薛頡山初曰谷泉後更今名西跨諸山北為葫谷泉稍

  南為澗河首尾百里有奇府志善利渠由靳家里迤邐而東經陽城見喜乾河等里築堰灌田東入

  利導渠在孝義縣東十五里 本朝雍正三年開引汾水溉田石甕渠

  義縣東鑿土岡為渠迤邐流東北溉田興隆渠在孝義縣東南 本朝康𤋮十三年開引

  汾水孝水溉田普濟渠在孝義縣南五里引玉泉山水溉田白龍渠在孝義縣西二

  十里白璧關引以溉田介休三渠在介休縣界東曰東渠西曰西渠中曰中渠引石桐

  水溉田舊有木平㮣水 本朝康熙八年易以鐵洪山分水處舊有石平康熙二十二年易以鐵

  惠民渠在寕郷縣南郭

 ︹陵墓︺︹周︺段干木墓在孝義縣東六里長興村魏文侯墓在孝義縣西五里縣

  志宋汾州守謝景初碑云墓有唐開元時孝義令楊仲昌碑大中時刺史崔駢摹付鑱立尹吉