Page:Sibu Congkan Xubian149-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-051.djvu/106

此页尚未校对


  謀常與叅議隋文帝為相國百僚皆勸進熾獨不肯署牋時人皆高其節竇毅字天武熾兄子

  魏孝武初起家員外散騎侍郎齊神武擅朝毅慨然有殉主之志從孝武西遷及禽竇泰復宏農戰

  沙苑皆有功累封神武郡公保定三年拜大將軍時突厥君臣有貳志於齊毅抗言正色以大義責

  之乃定毅性温和謹慎尚文帝女襄陽公主朝廷委信任兼出入未嘗有矜惰之容時人以此稱焉

  厙狄峙其先遼東人徙居代峙仕魏為高陽郡守為政仁恕大統初遷黄門侍郎時與東魏

  爭衡蠕蠕屢為邊患朝議欲結和親使峙往峙善辭令蠕蠕主信重之自是不復為寇封高邑縣公

  累拜侍中蠕蠕滅後突厥強盛雖與周通好而外連齊氏令峙喻之突厥執齊使歸諸京師進爵安

  豐郡公明帝時為少師卒子嶷嗣位蔡州刺史嶷弟徵徽嶔皆以軍功拜儀同大將軍陸騰

  字顯聖旭之子魏大統中為文帝帳下都督遷武䘙將軍安康賊黄衆寶等作亂騰大破之遷拜龍

  州刺史轉江州厯龍州總管拜司憲大夫前後破平諸賊凡賞得奴婢八百口馬牛稱是天和四年