Page:Sibu Congkan Xubian149-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-051.djvu/64

此页尚未校对


   後堡多茂林漫流堡在陽高縣西二十里周二百八十丈髙三丈又許家莊堡亦在縣西

   俱接大同縣界守口堡在陽高縣西北二十里東至邊牆三里西至邊牆二十里北至邊牆

   十里明嘉靖中築周二里有奇高三丈八尺屬大同中路 本朝屬新平路設把總防守又靖鹵堡

   在守口堡西二十里明嘉靖二十五年築周二里有奇舊志守口堡分邊十二里靖鹵堡諸處為最

   猫兒莊堡在陽高縣北明永樂初築周二里四十歩高一丈五尺其北二十里有口

   子牆高一丈五尺又關頭堡在縣北明宣德間築後廢米辛關堡在天鎮縣南二十里

   周三百二十丈高三丈三尺濠深二丈又方城堡在縣南七十里周二百四十丈濠深一丈又上畔

   莊堡在縣西南二十里周一百九十丈高三丈濠深二丈鎮門堡在天鎮縣西四十里南至

   陽高縣界三十里北至邊牆半里明嘉靖中築周一里有奇高三丈六尺屬大同路 本朝屬新平

   路設把總防守舊志鎮門堡分邊十三里零長勝堡在天鎮縣北明永樂元年築周五里