Page:Sibu Congkan Xubian150-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-052.djvu/48

此页尚未校对


大清一統志

 朔平府在山西省北六百七十里東西距二百三十五里南北距五百十五里東至大同府大同

  縣界一百六十五里西至邊牆七十里南至寕武府寕武縣界二百九十五里北至察哈爾鑲藍旗

  遊牧地二百二十里東南至大同府山隂縣界二百七十里西南至寕武府偏關縣界一百四十里

  東北至大同府豐鎮廳界二百六十里西北至和杯格爾廳界一百六十里自府治至 京師九百

  六十

︹分野︺天文昴畢分野大梁之次

︹建置沿革︺禹貢冀州之域周并州地戰國屬趙秦為

  雁門郡地漢置雁門郡後漢建武二十七年改為

  定襄郡建安末廢後魏天平二年置善無郡北齊