Page:Sibu Congkan Xubian150-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-052.djvu/49

此页尚未校对


   省隋為馬邑郡地唐以後為朔州地遼置順義軍

   金屬西京路元改屬大同路明洪武二十五年

   定邊衞後裁永樂七年設大同右衞正統間以玉

   林衞併入名右玉林衞

  本朝初改右玉衞雍正三年置朔平府隸山西省領

   廳一州一縣四

   右玉縣附郭東西距一百三十里南北距一百七十里東至左雲縣界六十五里西至平魯

   縣界六十五里南至朔州界一百五十里北至殺虎口邊牆二十里東南至大同府懷仁縣界一百

   六十里西南至平魯縣界九十五里東北至邊牆二十里西北至邊牆三十里漢置善無縣為雁門

   郡治後漢為定襄郡治建安末郡縣俱廢後魏復置善無縣兼置善無郡北齊省隋唐以後為朔州