Page:Sibu Congkan Xubian150-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-052.djvu/52

此页尚未校对


  安郡又置招遠縣為郡治隋開皇初郡廢置總管府大業初州府俱廢改縣曰善陽置代郡尋改為

  馬邑郡唐武德四年復曰朔州開元五年分置馬邑縣屬之天寶元年復曰馬邑郡乾元初仍為朔

  州屬河東道建中初移州治馬邑縣尋復故天佑末改置振武軍於此五代晉天福初割入契丹遼

  升為順義軍節度屬西京道宋宣和五年復歸於宋改曰朔寕府屬雲中路尋入於金仍為朔州屬

  西京路元屬大同路明初省州治鄯陽縣入州屬大同府 本朝初因之雍正三年改屬朔平府嘉

  慶元年并馬邑縣入州

 ︹形勢︺東接恒山西距黄河雁門峙其前桑乾繞其後

  

 ︹風俗︺節用勤農士務淳實

 ︹城池︺朔平府城周九里有竒門四池廣三丈明洪武中土築萬厯初甃甎 本朝康熙中