Page:Sibu Congkan Xubian150-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-052.djvu/67

此页尚未校对


   二十六年置永樂七年改置大同左衞正統十四年又移雲川衞於此 本朝順治七年因改曰左

   雪衞雍正三年升為縣舊志左衞舊分邊十四里有竒又黑龍王墩水泉兒墩為最衝邊外威安海

   子寇巢也嘉靖三十七年設備兵使者於此分堡十四分邊一百二十四里東起安鹵西至鐵山堡

   為大同中路長城東接大同府北境亘左雲右玉平魯三縣北西沿黄河接寕武府偏關縣

   界北史齊文宣帝紀天保七年自西河總秦戍築長城東至於海八年又於長城内築重城自庫洛

   拔東至烏紇戍凡四百餘里隋書高祖紀開皇六年修築長城葢因齊之舊崔豹古今注秦漢所築

   長城土色皆紫故曰紫塞遼史地理志天德軍有秦長城唐長城舊志明成化二十一年總督余子

   俊築長城起大同中路至偏頭關界六百里嘉靖二十五年築長城三百餘里二十六年築長城自

   了角山以東至陽和靖魯堡舊長城悉增修大同軍城在朔州東即馬邑故縣治唐書

   地理志大同軍本大武軍調露二年曰神武軍天授二年曰平狄軍大足元年復更名元和志開元