Page:Sibu Congkan Xubian150-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-052.djvu/71

此页尚未校对


  三十七年築周一百四十丈當右玉左雲二縣之中北有黒龍王等山重岡曡嶂形勢險要

  城堡在右玉縣南二十五里周一百九丈又大柳樹堡在縣南三十里周一百九十六丈俱有

  鐵山堡在右玉縣西南七十里明嘉靖三十八年築周一里有奇分邊十里有奇

  虎堡在右玉縣西五十里東至邊牆二里北至邊牆三百步明嘉靖二十三年築周二里舊志

  破虎堡分邊十四里有奇内平梁鎮静二處極衝馬營河堡在右玉縣西北十餘里明

  萬厯初築周不及一里分邊五里有奇内小水口最衝殘狐堡在右玉縣北三十里明嘉

  靖二十三年築周一里有奇分邊十五里零又馬堡在殘狐堡東明嘉靖二十五年築周一里有奇

  分邊十里零破魯堡在左雲縣東六十里明嘉靖二十二年築周三里有奇屬𦔳馬路又

  威魯堡在縣東北東至邊牆三里北至邊牆二里明嘉靖二十一年築周二里有奇屬𦔳馬路

  屯堡在左雲縣北明隆慶三年築周不及一里分邊一里有奇堡雖臨邊而山險足恃實左雲