Page:Sibu Congkan Xubian150-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-052.djvu/73

此页尚未校对


   有奇舊志敗虎堡分邊八里有奇大水口堡在平魯縣西北四十里西至邊牆二里明

   嘉靖中築周一里有奇雲石堡在平魯縣北少西七十里西至邊牆二里明萬厯十年改

   築周一里有奇有重城舊志雲石堡分邊十四里有奇威平堡在平魯縣北威遠城西三

   十里明嘉靖四十五年築周一里有奇後又築土堡一座與此相接堡稍近腹裏介威遠平魯之間

   又威虎堡在威逺城西北六十里明嘉靖二十三年築周一里有竒相近有淨水瓶堡明宣德中築

   周一里有奇祁家河堡在平魯縣東北威遠城東南五十里明嘉靖四十一年築周二

   里西藩威遠東蔽左雲為往來接應處東邵莊堡在朔州東二十五里又賈家莊堡安

   子村堡皆在州東羅家疃堡在朔州馬邑鄉東二十五里又吉家莊堡在州北沙家疃

   堡在州東北六十五里小代堡在朔州東南又東南有王東莊堡臭溝村堡

   在朔州西南五十里又馬圈頭堡在州西北其東北有泉武營堡乃河堡在朔州西北東