Page:Sibu Congkan Xubian150-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-052.djvu/84

此页尚未校对


  勝胡柳陂之戰莊宗不從其謀遂殁於陣明宗時贈太尉︹宋︺黨進馬邑人少淳謹開寶中從

  征太原有功厯官至忠武節度使進形貌魁岸居常恂恂每擐甲胄毛髪皆豎卒贈侍中︹金︺李

  完字全道馬邑人登詞賦進士第由澄城主簿補尚書省令史世宗選能吏八人按行天下完其

  一也累遷南京按察使卒完長於吏治所至姦惡屏迹民皆便之楊沃衍一名噶理朔州

  人貞祐初由武州刺史升岢嵐節度使自奉詔即以身許國累有戰功正大二年厯拜陜西元帥左

  監軍三峯山之敗沃衍走鈞州其部曲白留奴呆劉勝既降元請招沃衍大帥令勝入鈞誘沃衍大

  官沃衍拔劍斫之望汴京拜且哭即自縊從死者十餘人 噶理舊作幹烈今改正︹元︺崔斌

  字仲文馬邑人工文學達政術中統元年授西京叅議宣慰司事世祖嘗召斌問為政大體今當何

  先斌以任相對帝曰汝為我舉可為相者斌以安同史天澤對帝黙然良久斌乞采輿言因颺言問

  羣臣衆皆呼萬歲帝悦遂以二人並為相除斌左右司郎中每論事帝前羣臣終日不決者斌以數