Page:Sibu Congkan Xubian151-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-053.djvu/13

此页尚未校对


  縣地後漢末為新興郡地後魏為永安郡地北齊於今嵐縣地置岢嵐縣隋開皇十八年移縣治此

  改曰汾源大業四年又改曰靜樂於縣置樓煩郡武德四年罷郡置管州五年曰北管州六年州

  省以縣屬嵐州五代因之宋咸平二年置靜樂軍五年廢軍自樓煩縣移憲州來治熙寕三年州廢

  縣仍屬嵐州十年復置憲州治此政和五年賜州名汾陽郡屬河東道金天徳三年改曰管州屬河

  東北路元廢縣入管州屬冀寕路明洪武三年廢復置靜樂縣屬太原府 本朝雍正二年改屬

  

 ︹形勢︺翼蔽晉陽控帶雲朔左衞勾注之塞南扼石嶺

  之關屹為襟要續文獻通考

 ︹風俗︺地寒物儉民貧而嗇士夫恬然自守蚩愚利之

  不庸