Page:Sibu Congkan Xubian151-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-053.djvu/14

此页尚未校对


 ︹城池︺忻州城周九里有奇門四池廣丈餘明萬厯中因舊土城甃甎 本朝乾隆三十一年

  定襄縣城周四里有奇門三池廣二丈七尺明萬厯中因舊址甃甎 本朝康熙四

  十三年修雍正三年重修靜樂縣城周四里有奇門二池二重廣四文宋時土築明正統

  中增築萬厯中甃甎本朝乾隆三十二年

 ︹學校︺忻州學在州治西北舊在治西南五代晉天福初建明宏治中移建今所 本朝康熙

  十六年修二十七年五十八年重修入學額數二十名定襄縣學在縣治東北舊在南

  城外元大德中建明洪武中移建今所本朝康熙四十六年修入學額數十二名靜樂縣

  學在縣治東岑山上宋大觀初建明洪武初改建山之東隅萬厯中復舊址 本朝康熙二十四

  年修入學額數八名秀容書院在州城内 本朝乾隆四十年晉昌書院

  在定襄縣城内 本乾隆十六年恒麓書院在靜樂縣 本朝乾隆十六年