Page:Sibu Congkan Xubian151-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-053.djvu/37

此页尚未校对


 部郎中有清節及卒遺銀帶一圍子斆正統進士授雲南道御史以直言左遷新都縣有治稱

 澤字時霖定襄人天順進士除刑科給事中抗直不避權勢疏陳戚畹驕恣被杖幾斃既甦復諫

 不止聞者稱為鐵漢仕至光祿寺卿吳忠靜樂人孝事繼母嘉靖十九年土寇至家人驚走忠

 母老疾不能行忠負去賊不能及人以為孝行所感王治字本道忻州人嘉靖進士厯官禮科

 左給事中隆慶初劾中官趙廷玊馬尹乾没罪尋疏陳四事其一謂獻皇當專祀世廟不宜袝太廟

 進吏科都給事中屢劾内外大僚不職及請追諡何塘雪夏言罪追奪大理寺朱廷立等官皆報可

 仕至太僕寺卿張宏業字印吾忻州人父泮萬厯進士官至光祿卿以廉直稱宏業為撫標

 都司崇禎末闖寇犯太原城陷自縊死子凝和通判順天分守北城亦死 本朝乾隆四十一年

  賜諡節愍郝芳聲忻州人崇禎中以進士知滋陽縣有治聲十五年冬殉城𫉬贈䘏

 本朝乾隆四十一年  賜諡節愍喬遷高定襄人崇禎末累官陜西按察司副使𠞰