Page:Sibu Congkan Xubian151-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-053.djvu/73

此页尚未校对


  按水經注立今本無之蓋樂史時所見本也趵突泉在州西北雁門關西自平地湧岀北

  出塞口入桑乾河神武泉在五臺縣東北一百三十里射虎川旁康熙二十二年

  聖祖仁皇帝西巡還輦既殪虎於射虎川守土之臣茀除林莽忽有泉自地湧岀清甘澂淨經冬不

  竭此   神武之瑞應也因以名泉龍灣泉在五臺縣東四十里太師山下有大泉二

  小泉近百皆平地岀可灌田沙沛泉在五臺縣南門外九女泉在五臺縣西北

  一里峯山下上有黒風洞其水稍温南流慮虒明月泉在五臺縣東北五臺山中相傳陰雲

  之夕候之月在水中龍泉在崞縣西北三十里相傳唐魏鄭公徴駐師於此以劒插地泉湧岀

  泉左有鄭公祠

 ︹古蹟︺廣武故城在州西十五里漢置縣屬太原郡後漢屬雁門郡三國魏移郡來治晉因

  之北魏移郡縣於古上館城隋開皇中避太子諱改為雁門縣括地志廣武故城在雁門縣西南寰