Page:Sibu Congkan Xubian151-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-053.djvu/78

此页尚未校对


  寰宇記寶興軍者今代州烹錬之冶務劉繼元割據之時建為寶興軍地屬五臺山寺宋平河東因

  之不改宋史地理志繁畤有寶興軍砦通阜監在州城内西南隅金史食貨志大定十八

  年代州立監鑄錢二十年名代州監曰通阜州志監今為武安王廟潘家莊在州南七里宋

  潘美守代時常遊息於此南樓即州城南門樓下為蓮花池面鳯凰山一名看花樓金趙秉文

  嘗遊息於此東花園在州城西十里相近又有西花園傳為李克用遊賞之所

 ︹關隘︺東陘關在州南唐天寶十四載郭子儀敗賊兵圍雲中拔馬邑遂開東陘關寰宇記東

  陘關地甚險固在代州南二十里雁門關在州西北三十里一名西陘關唐書地理志代

  州雁門縣有東陘西陘二關寰宇記西陘關在雁門縣西北五十里州志關舊在雁門山上東西山

  巖峭拔中路盤旋崎嶇唐於絶頂置關元時關廢明初移今所築城周二里有奇兩山夾峙形勢雄

  勝即句注故道也西抵寕武偏頭東連紫荆倒馬逼近朔州威遠為山西之屏垣 本朝雍正四年