Page:Sibu Congkan Xubian151-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-053.djvu/86

此頁尚未校對


 五十五里麻岩山北齊釋元順建又十五里為華法寺亦北齊時建清涼寺在五臺縣東北

 八十里後魏孝文帝建元至正二年重修 本朝康熙中  御題額二曰水晶域曰心㑹真如

 下有雪浪亭為登山必由之徑寺有清涼石其石可轉寺僧遂謂頂禮心誠者能扛動此石蓋不必

 然也乾隆十六年於寺改修精舍以供  宸憩  御書二額曰菩提不染曰清涼法䕃有

   御製清涼寺詩又有  御製清涼石詩臺 麓寺在五臺縣東北東臺之東射虎

 川上 本朝康熙二十二年  聖祖仁皇帝西巡臣民歡忭建寺二十四年發帑興修以供内

 製香檀佛像  御製碑文  賜梵書藏經  御題額二曰一刹圓光曰五峯化育

  高宗純皇帝御書寺額三曰妙莊嚴路曰筏通彼岸曰五髻香雲又有  御製臺麓寺詩

 寺旁向有 行宫基址乾隆二十五年改修 御題前殿額曰雪妍堂後殿額曰静寄齋殿側

 書軒額曰雨花又有  御製静寄軒詩嘉慶十六年  仁宗睿皇帝御書殿額曰大覺總