Page:Sibu Congkan Xubian151-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-053.djvu/90

此页尚未校对


 梁殿寺後銅殿一區銅塔五座 本朝康熙二十六年發帑重修仍名顯通寺  御製碑文

  御題額二曰甘露津曰紺園又有  御製顯通寺詩  高宗純皇帝御書額二曰十

 地圓通曰真如權應又有  御製恭依 聖祖仁皇帝元韻詩嘉慶十六年  仁宗

 睿皇帝西巡  御書文殊殿額曰寶地珠林又有  御製恭依  高宗純皇帝壬子

 詩韻廣宗寺在五臺縣東北靈鷲峰南半麓明正徳初建 本朝康熙中發帑重建

  御製碑文内有銅瓦殿  御題額曰雲嵋圓 照寺在五臺縣東北靈鷲峰下明永

 樂初建 本朝康熙中  御書額曰勝幡西振乾隆十二年  御書額曰宏範三界

 安寺在五臺縣東北中臺南三十里一名竹林寺唐大厯初僧法照見白光中現文殊像因建

 寺 本朝康熙中  御題額曰白毫光現 高宗純皇帝御題額曰善超諸有又有

  御製夀安寺詩嘉慶十六年  仁宗睿皇帝西巡  御書文殊殿額曰圓成方廣又有