Page:Sibu Congkan Xubian151-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-053.djvu/93

此页尚未校对


 口西南嶺下 本朝康熙中  御書額曰金光輪藏  高宗純皇帝御書額曰金輪不住

 又有  御製鎮海寺詩  仁宗睿皇帝西巡  御書釋迦殿額曰宗乘海㑹又有

  御製𮞉蹕至鎮海寺詩慈雲寺在五臺縣東北五臺山古稱慈雲社 本朝康熙中

   御書額曰真實相崇聖寺在崞縣治東宋政和二年樓煩寺在崞縣西

 北二十五里正覺寺在繁峙縣西關外元建瑞雲觀在州南八里潘家莊西唐

 貞觀中建鳳凰觀在州南三十里鳳凰山南一名來儀觀元魏太武帝迎嵩山寇謙之居此

 葛洪孫思邈劉海蟾皆常寓焉夀安觀在州境金元好問續夷堅志代州夀安觀中一楸樹

 老且枯矣海蟾子過州賣藥三日不售投藥此樹中明年枯枿再茂人目之為脱殻楸明陽

 觀在五臺縣西南八里紫羅山下元大徳中建有元好問碑記又長春觀在五臺縣東北元時建

 朝元觀在崞縣西南七十里元大徳中建有元好問碑記觀内有碑帶石至晚光明如月又