Page:Sibu Congkan Xubian152-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-054.djvu/133

此页尚未校对


 邑人萬厯中鄉試第一成進士以推官徴授吏科給事中遇事敢言掌京察斥逐羣小殆盡熹宗立

 遷左僉都御史佐趙南星主京察力扶善𩔖為魏忠賢所斥崇禎初拜左都御史振舉憲規臺中肅

 然羣小交惡之謝事歸卒贈太子太保于汴篤志正學操履粹白立朝不阿有古大臣風李貞

 佐字無欲安邑人受業曹于汴之門以學行著天啟舉人崇禎中除郟縣知縣土㓂楊同錦為李

 自成所殺餘黨猶聚焦家寨貞佐練鄉兵固守城𬒳執大罵賊割其舌支解死友人王昱相隨不

 去賊義之昱收葬貞佐於南郊贈河南僉事 本朝乾隆四十一年  賜諡節愍姚汝

 明夏人天啟元年舉於鄉性孝友崇禎中𡻕大歉傾廪賑濟為蠡縣知縣有惠政懲姦勸善盜多

 復為良民後為河間同知殉難妻任氏亦死 本朝乾隆四十一年  賜謚節愍

 ︹本朝︺李峕字元仲本州人雄偉有岸畧明末舉人順治初任濟寕道時李自成餘孽猶未平峕

 勵將士擒𫉬輒盡法治之賊忿甚一日伺旹出伏數十人執之峕遂被害贈光祿寺卿蕭熙