Page:Sibu Congkan Xubian152-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-054.djvu/23

此页尚未校对


  具舉遷官去士民送者百里不絶建生祠四十餘所

 ︹人物︺︹宋︺朱光滏陽人後徙河曲宋初以翊戴功為龍捷右廂指揮乾德三年河決奉詔治河

  製祝文誓神祝畢伐鼓萬夫齊力決河遂塞趙齡保德人十世同居家至數百餘口治平閒

  賜米五十石絹五千疋旌為義門︹元︺狄琮字子玉保德人尚氣節至元中梁王開藩雲南

  改封晉鎮西陲皆為司馬忠實無欺府中事知無不言王每嘉納王薨哭之慟嘔血而死︹明︺張

  綬字朝儀保德人正德間歲貢母卒廬墓三年在國學奏准保德河曲糧草本州支給永不起運

  民甚賴之戴辰保德人嘉靖中為振武千戸值寇圍豐阜城奉檄往援力戰死寇亦解去贈明

  威將軍指揮僉事徐堯臣保德人嘉靖閒以百户領軍於唐家㑹鑿冰套賊踏水人犯堯

  臣拒堵被重傷殁於陣贈副千戸韓友范字一咸保德人萬厯中舉人授河南鹿邑知縣

  累陞神木道副使闖賊陷城友范以金簪自刺不死後罵賊被殺 本朝乾隆四十一年   賜