Page:Sibu Congkan Xubian152-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-054.djvu/76

此页尚未校对


   里西南至本州界五十五里東北至夏縣界二十七里西北至蒲州府猗氏縣界五十五里漢安邑

   縣地後魏太和十一年始分置南安邑縣屬河北郡隋曰安邑開皇十六年於縣置虞州大業初州

   廢屬河東郡義寕元年置安邑郡唐武德元年曰虞州三年析置興樂縣貞觀元年省十七年州

   廢屬蒲州乾元元年改曰虞邑割屬陜州大厯四年復曰安邑元和三年屬河中府五代漢乾祐元

   年改屬解州宋金元明不改 本朝因之夏縣在州東北一百里東西距一百四十里南北距

   六十五里東至絳州垣曲縣界七十里西至絳州稷山縣界七十里南至安邑縣界二十五里北至

   絳州聞喜縣界四十里東南至平陸縣界二十里西南至安邑縣界二十七里東北至垣曲縣界五

   十五里西北至聞喜縣界四十里夏都安邑戰國魏都漢置安邑縣為河東郡治後漢及晉因之東

   晉移郡治蒲坂後魏改縣曰北安邑太和十一年屬河北郡十八年改曰夏縣周置安邑郡隋開皇

   初郡廢屬蒲州大業三年屬河東郡唐武德初屬虞州貞觀十七年屬絳州大足元年屬陜州㝷還