Page:Sibu Congkan Xubian152-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-054.djvu/77

此页尚未校对


   屬絳州乾元三年又屬陜州五代及宋因之金貞祐三年改屬解州元明不改 本朝因之

   陸縣在州東南九十里東西距二百三十里南北距七十三里東至絳州垣曲縣界一百八十

   里西至芮城縣界五十里南至河南陜州界三里北至安邑縣界七十里東南至陜州界二十里西

   南至陜州靈寳縣界四十里東北至夏縣界八十里西北至本州界四十里周初虞國春秋晉大陽

   邑漢置大陽縣屬河東郡後漢及晉因之後魏太和十一年移河北郡治此周天和二年改縣曰河

   北隋開皇初郡廢仍屬河東郡唐初屬蒲州貞觀元年改屬陜州天寶元年改名平陸五代及宋因

   之金改屬解州興定四年移州來治元仍屬解州明不改 本朝因之芮城縣在州西南

   七十里東西距七十里南北距五十里東至平陸縣界五十里西至蒲州府永濟縣界二十里南至

   河南陜州閿鄉縣界二十里北至蒲州府虞鄉縣界三十里東南至陜州靈寳縣界三十五里西南

   至永濟縣界三十里東北至本州界六十里西北至永濟縣界三十五里周初魏國春秋晉畢萬邑