Page:Sibu Congkan Xubian153-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-055.djvu/118

此页尚未校对


  天㑹六年曰南隰州金史地理志以北京有隰州天德三年

  去南字屬河東南路元屬晉寕路明洪武二年

  州治隰川縣入州屬平陽府

 本朝雍正二年升為直隸州屬山西省領縣三

  大寕縣在州西南九十里東西距一百里南北距七十五里東至本州界三十里西至陜西

  延安府宜川縣界七十里南至平陽府吉州界四十五里北至永和縣界三十里東南至蒲縣界二

  十五里西南至吉州界三十五里東北至本州界三十里西北至永和縣界三十五里漢北屈縣地

  後魏五城縣地後周武帝分置大寕縣屬汾州隋大業初省入五城唐武德二年復置兼置中州貞

  觀元年州廢屬隰州五代及宋因之金興定五年改屬蒲州元至元三年省入隰川二十三年復置

  仍屬隰州明不改 本朝因之蒲縣在州東南一百十里東西距一百十五里南北距一百四