Page:Sibu Congkan Xubian153-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-055.djvu/15

此页尚未校对


   年改白水縣曰亳城隋開皇初郡廢大業初州廢改亳城曰垣縣屬絳郡義寕元年於縣置邵原郡

   武德元年復曰邵州九年州廢屬絳州龍朔二年改屬洛州乾封二年還屬絳州天授三年又屬

   洛州長安二年還屬絳州貞元三年改屬陜州元和三年還屬絳州五代因之宋改垣曲縣金興定

   四年割屬翼州元初仍屬絳州至元二年省入絳縣十六年復置明因之 本朝雍正二年割屬解

   州八年屬絳州聞喜縣在州南七十里東西距六十五里南北距四十五里東至絳縣界四

   十五里西至解州夏縣界二十里南至夏縣界十里北至本州界三十五里東南至絳縣界七十里

   西南至夏縣界二十里東北至平陽府曲沃縣界五十五里西北至稷山縣界三十五里春秋晉曲

   沃邑秦改曰左邑漢元鼎六年分置聞喜縣皆屬河東郡後漢省左邑移聞喜治之晉因之後魏改

   屬正平郡隋屬絳郡大業末改為桐鄉唐武德元年復為聞喜屬絳州元和中屬河中府五代漢乾

   祐元年割屬解州宋金元明因之 本朝初屬平陽府雍正七年改屬絳州絳縣在州東南