Page:Sibu Congkan Xubian153-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-055.djvu/27

此页尚未校对


  臨龍谷在州東南寰宇記在正平縣東南後周與齊交聘路經谷側使人多於此諷詩

  哺饑坂在州北五里相傳趙盾食翳桑饑人處有靈輒墓及廟金牛洞在垣曲縣

  北五十里歲旱投石即雨白雲洞在絳縣東太行山西南深二丈餘出石鍾乳洞中有聲三

  日内即雨澮水在州南七里自平陽府冀城縣流經絳縣東北又西經曲沃縣流至州南入汾

  水水經澮水又西南過虒祁宫南又西至王橋注於汾水寰宇記澮水在正平縣南七里馬壁

  谷水在州西有稷山縣流入宋史河渠志熙寕八年程師孟言絳州正平縣西董村旁有馬壁

  谷水嘗誘民置地開渠溉田五百餘頃州志馬首山峪中有水自稷山界分為二渠即馬壁水稷山

  縣志馬壁谷㵎亦名猛水分三道溉田又小杜東曲二渠皆引猛水溉田古水在州西北古山

  下亦名鼓堆泉南流入汾水經注古水出臨汾縣故城西黄阜下其大若輪西南流經正平郡北又

  西逕荀城東又西南入汾寰宇記古水出九原西宋薛宗孺梁令祠記隋開皇十六年臨汾令梁軌