Page:Sibu Congkan Xubian153-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-055.djvu/37

此页尚未校对


   年復置屬平陽郡北齊省隋書地理志絳郡太平縣齊省臨汾縣入焉括地志臨汾故城在絳州正

   平縣東北二十五里新志一名晉城與太平縣接界邵郡故城今垣曲縣治魏書地形志

   邵郡皇興四年置邵上郡太和中併入河内孝昌中改復隋書地理志垣縣後魏置邵郡及白水縣

   後周置邵州改白水為亳城開皇初郡廢大業初州廢縣改為垣縣舊唐書地理志絳州垣縣隋義

   寕元年置邵原郡武德元年改為邵州九年省垣縣故城在垣曲縣西戰國魏王垣邑漢

   置垣縣一曰東垣史記魏世家武侯二年城安邑王垣徐廣云垣縣有王屋山故曰王垣又秦本紀

   昭襄王十五年大良造白起攻魏取垣漢書曹參傳參擊魏王於曲陽追至東垣生得之又地理志

   河東郡領垣縣元和志故垣縣城在垣縣西二十里寰宇記垣縣以地近故垣城因以名縣故垣縣

   在今縣西北清廉故城在垣曲縣西後魏置縣魏書地形志邵郡清廉縣有清廉山隋

   書地理志垣縣大業初省後魏所置清廉縣入焉舊唐書地理志義寕元年置清廉縣武德九年