Page:Sibu Congkan Xubian153-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-055.djvu/74

此页尚未校对


  夜忽足下地陷得父銘記因遷塟曽祖以下三世九喪傾盡資業不假於人哀感毁悴有過初喪有

  司奏聞標閭復役以彰孝義裴延儁字平子聞喜人徽八世孫父山崧以平蜀賊丁蟲功

  贈東雍州刺史延儁少孤事後母以孝聞涉獵墳史頗有才筆舉秀才高第明帝時累官幽州刺史

  考績爲天下最拜太常卿莊帝初於河隂遇害贈儀同三司都督雍州刺史子元直敬猷並有學尚

  與父同時遇害俱贈官裴敬憲字孝虞駿之孫少有志行學博才清澹於榮利舉秀才高

  第除太學博士工隸草解音律以五言之作擅名後進共宗之世有徳於鄉孝昌中賊過其廬輒不

  犯年三十三卒永興三年贈中書侍郎諡曰文弟莊伯文章與敬憲相亞爲臨淮王彧記室參軍聞

  兄疾徑歸以侍疾憔悴病卒贈通直散𮪍侍郎諡曰獻裴邃聞喜人性方嚴爲州里所推挹

  大統三年東魏來寇䆳乃糾合鄉人分據險要以自固及李弼畧地東境䆳爲之鄉導多所降下周

  文嘉之封澄城縣子卒於正平郡守贈儀同三司定州刺史︹北齊︺裴景鸞延儁從子