Page:Sibu Congkan Xubian154-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-056.djvu/15

此页尚未校对


  泉書院在沁源縣東門外本朝乾隆十七年

 ︹户口︺原額人丁三萬七千五百三十五今滋生男婦共二十六萬六千八百一十一名口計四萬六

  千七百二十八户

 ︹田賦︺田地一萬七百五十四頃六十畝五分有奇額徵地丁正雜銀四萬五千二兩四錢七分四釐

  糧八百五十三石七升有奇

 ︹山川︺檀山在州東三十里山有九峯世傳嘗有鳳棲其上萬安山在州南四十里其地

  有文中子洞屬故銅鞮縣北紫金山畔蓋隋王通讀書之所東為靈泉有靈泉寺中有沖惠沖淑二

  真人祠故又稱二神山山為沁州諸水總匯之處自是而東南則襄垣縣界筆架山

  治西南一里三峯高出北對學宫銅鞮山在州西南四十里北史魏彭城王勰傳勰從孝

  文幸代都次於上黨之銅鞮山文獻通考銅鞮縣有銅鞮山明統志一名紫金山后泉山