Page:Sibu Congkan Xubian154-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-056.djvu/57

此页尚未校对


  趙漢為上黨郡𣵀氏縣地後漢末分置轑河縣屬

  上黨郡三國魏因之晉改名轑陽屬樂平郡後魏

  太平真君九年併入鄉縣孝昌二年復置曰遼陽

  仍屬樂平郡北齊省隋開皇十年復置改曰遼山

  屬太原郡十六年屬遼州隋書地理志開皇十六年析太原郡樂平縣置

  大業初州廢屬太原郡唐武徳三年仍屬遼州

  六年自樂平移州來治八年改曰箕州先天元年

  又改曰儀州天寶元年為樂平郡乾元元年復為

  儀州中和三年仍曰遼州見唐書地理志而太平寰宇記作五代梁開平

  屬河東道五代因之宋初曰遼州樂平郡熙寕