Page:Sibu Congkan Xubian155-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-057.djvu/100

此页尚未校对


 本朝為山東省治領州一縣十五

  厯城縣附郭東西距一百十里南北距一百五十里東至章邱縣界九十里西至長清縣界

  二十里南至泰安府泰安縣界一百里北至濟陽縣界五十里東南至章邱縣界九十里西南至長

  清縣界七十里東北至章邱縣界一百里西北至齊河縣界四十里戰國齊厯下邑漢置厯城縣屬

  濟南郡後漢屬濟南國晉初因之永嘉後為濟南郡治宋元嘉九年又僑置冀州治此後魏為齊州

  濟南郡治隋為齊郡治唐為齊州治宋為濟南府治金因之元為濟南路治明復為濟南府治 本

  朝因章邱縣在府東一百十里東西距四十里南北距一百三十里東至鄒平縣界二

  十里西至厯城縣界二十里南至泰安府萊蕪縣界九十里北至齊東縣界四十里東南至淄川縣

  界六十里西南至厯城縣界九十里東北至鄒平縣界四十里西北至濟陽縣界七十里漢置陽邱

  菅二縣俱屬濟南郡後漢省陽邱劉宋又省菅北天保七年移置高唐縣於此隋開皇十六年