Page:Sibu Congkan Xubian155-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-057.djvu/101

此页尚未校对


   曰章邱屬齊郡唐武德二年屬譚州貞觀元年齊州宋景德三年置清平軍熙寕三年軍廢仍爲

   縣屬濟南府金因之元屬濟南路明屬濟南府 本朝因之鄒平縣在府東 一百六十 五

   里東西距四十五里南北距八十里東至長山縣界十里西至章邱縣界三十五里南至淄川縣界

   二十里北至武定府青城縣界六十里東南至長山縣界十二里西南至章邱縣界三十三里東北

   至青州府高苑縣界八 十里西北至齊東縣界四十里漢置梁鄒鄒平二 縣屬濟南郡晉省宋武帝

   於故梁鄒縣僑置平原郡并領平原縣後魏曰東平原郡隋開皇初郡廢十八年改平原縣曰鄒平

   屬齊郡唐武德元年屬鄒州八年屬譚州貞觀元年屬淄州景龍元年於梁鄒城置濟陽縣元和十

   五年省入高苑宋景德元年移鄒平治濟陽廢縣仍屬淄州金因之元至元二年分屬濟南路明屬

   濟南府本朝因之淄川縣在府東少南二百二十里東西距八十五里南北距七十里東

   至青州府益都縣界三十五里西至章邱縣界五十里南至青州府博山縣界三十里北至長山縣