Page:Sibu Congkan Xubian155-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-057.djvu/105

此页尚未校对


   天㑹七年初析章邱臨邑二縣地置濟陽縣屬濟南府元明不改 本朝因之禹城縣

   西北一百十里東西距七十里南北距七十里東至濟陽縣界四十里西至平原縣界三十里南至

   齊河縣界二十五里北至陵縣界四十五里東南至齊河縣治七十里西南至東昌府高唐州界六

   十里東北至臨邑縣界三十五里西北至平原縣治七十里春秋齊高唐轅二邑漢置高唐瑗二縣

   屬平原郡後漢省瑗縣晉廢高唐入祝阿縣唐初移祝阿於此屬齊州天寶元年改曰禹城宋屬濟

   南府金因之元至元二年改屬曹州明洪武二十年屬濟南府 本朝因之臨邑縣

   北一百四十里東西距四十里南北距六十里東至武定府商河縣界二十里西至陵縣界二十里

   南至齊河縣界四十里北至德平縣界二十里東南至濟陽縣界四十里西南至禹城縣界五十里

   東北至武定府商河縣界四十五里西北至陵縣界十五里春秋齊隰邑漢置漯陰縣屬平原郡後

   漢因之晉省宋孝建二年僑立臨邑縣於此屬魏郡後魏屬東魏郡隋屬齊郡唐武德元年屬譚州