Page:Sibu Congkan Xubian155-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-057.djvu/111

此页尚未校对


  縣城周五里門四池廣二丈明成化中重築萬厯七年甃甎 本朝乾隆五十九年

  河縣城周四里門四池廣一丈金大定八年修 本朝乾隆三十一年齊東縣

  城周五里門六池廣七尺明成化中修築 本朝乾隆二十六年濟陽縣城

  里門三池廣丈餘金舊址明萬厯四年甃甎 本朝乾隆五十七年禹城縣城

  里有奇門四池廣一丈四尺明萬厯七年増築並設䕶城隄 本朝乾隆三十五年臨邑

  縣城周九里有奇門四池廣二丈二尺宋舊址明萬厯七年甃石 本朝順治九年修乾隆五

  十七年重修長清縣城周四里有奇門四池廣二丈五尺宋舊址明成化中甃石 本

  順治六年修乾隆五十七年重修陵縣城周八里有奇門四池廣三丈二尺明正德六年

  改築 本朝康熙七年乾隆二十七年重修德州城周十里有奇門五池廣五丈明洪武

  中築外有羅城延袤二十里明正德六年德平縣城周三里有奇門三池廣四尺明