Page:Sibu Congkan Xubian156-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-058.djvu/12

此页尚未校对


   盧縣故城在長清縣南春秋齊邑左傳隱公三年齊鄭盟於石門尋盧之盟襄公十

   八年晉伐齊趙武韓起以軍圍盧漢初置盧縣屬泰山郡都尉治焉文帝封東牟侯興居為濟北王

   都盧和帝後分泰山置濟北國亦都此後魏改屬太原郡魏書地形志太原郡盧縣晉後自濟北改

   屬有盧城蓋縣嘗徙治也孝昌二年又移東太原郡治此隋書地理志長清縣有東太原郡齊廢蓋

   縣隨郡廢也寰宇記盧城在長清縣南五十里内有隔城舊志在今縣南二十五里 按漢書濟北

   王傳國除為北安縣而地志不載長清故城在長清縣西南本盧縣地隋開皇五年

   鎮十四年廢鎮置縣宋史地理志長清至道二年徙城於縣之刺榆店即今治也舊志故城在今縣

   東南三十里山茌故城在長清縣東北漢置茌縣屬泰山郡應劭曰茌山在東北後漢

   因之三國魏改曰山茌魏明帝紀景初元年山茌縣言黄龍見是也晉升平三年慕容雋以賈堅為

   太山太守屯山茌劉宋永初後省元嘉十年復置并僑置太原郡治焉孝建元年改屬濟北後魏仍