Page:Sibu Congkan Xubian156-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-058.djvu/13

此页尚未校对


  屬太原郡隋大業初廢入厯城唐武德元年復置屬齊州天寶元年改曰豐齊元和志縣東北至州

  四十里十五年省入長清寰宇記廢茌縣在長清縣東北四十里齊州西三十六里金史地理志長

  清有豐齊鎮即此祝阿故城在長清縣東北禮記武王封黄帝之後於祝春秋襄公十

  九年諸侯盟於祝柯左傳作盟於督揚杜預注督揚即祝柯也公羊傳作祝阿漢為縣屬平原郡後

  漢改屬濟南國晉亦為祝阿縣劉宋元嘉十年太原郡後魏因之隋屬齊郡唐初移今治禹城縣

  而故縣廢章懷太子曰祝阿故城在山茌縣東北元和志在豐齊縣東北二里寰宇記在長清縣東

  北四十五里禹城縣東南八十里乾元二年始移理遷善村即今禹城縣東太原城

  清縣東北亦曰升城晉義熙中僑置太原縣於此劉宋元嘉十年立太原郡孝建初以縣為郡治後

  兼置并州於此魏書地形志太原郡太原縣治升城房崇吉傳宋明帝以崇吉為并州刺史領太原

  太守戍升城北齊郡縣俱廢 按水經注隋志俱作東太原郡以故太原為西故加東也德州