Page:Sibu Congkan Xubian156-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-058.djvu/15

此页尚未校对


  陵州重邱故城在德州東春秋襄公二十五年諸侯同盟於重邱漢置重邱縣屬平

  原郡後漢濟南王康傳建武三十年以平原之重邱益濟南而志無此縣蓋尋省也應劭曰安德縣

  北五十里有重邱鄉故縣也歐陽忞與地廣記隋於重邱故城置將陵縣將陵故城

  州東漢書外戚恩澤侯表將陵侯史㑹宣帝元康二年封神爵四年除而志未嘗有縣蓋鄉亭名也

  開皇十六年始分安德置將陵縣屬平原郡唐屬德州元和志縣南至德州五十里取安德縣故

  城為名宋景祐元年治於長河鎮而此城廢鬲縣故城在德州北古鬲國也春秋襄公

  四年傳言靡奔有鬲氏後屬齊為鬲邑漢書曹參傳從下齊還收平原鬲盧是也漢置鬲縣屬平原

  郡後漢建武十三年封朱祐為侯國晉宋皆屬平原郡後魏改屬安德郡北齊省括地志鬲縣故城

  在安德縣西北五十里平昌故城在德平縣西南漢縣後漢顯宗時曰西平昌以北海

  有平昌故加西也後魏始復曰平昌寰宇記縣在德州東北八十里漢平昌故城在今縣西南三十