Page:Sibu Congkan Xubian156-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-058.djvu/18

此页尚未校对


   城縣東隋開皇十六年置屬齊郡大業初廢入章邱唐武德二年又置屬譚州八年廢入平陵述征

   記厯城到營城三十里寰宇記營城在厯城東四十里又有營城在縣西二十七里漢本始初趙充

   國所封營平邑也齊乘營平城在府東三十里即隋唐營城縣博平廢縣在章邱縣東南

   宋書州郡志冀州魏郡孝武僑立領博平縣魏書地形志東魏郡仍領博平縣隋書地理志宋東魏

   郡後齊省入章邱而博平不復見舊志有博平鎮在章邱縣東南三十五里蓋即宋所置縣又有魏

   郡郭林鎮在縣西北六十里疑即故東魏郡也濟北廢縣在長清縣界隋開皇六年分盧

   縣置大業初省寰宇記故城在長清縣西三十里鮑城在府城東三十里寰宇記厯城縣鮑

   城在厯城縣東三十四里相傳鮑叔牙所食邑也譚國城在厯城縣東春秋莊公十年冬

   十月齊師滅譚注譚在濟南平陵縣西南水經注武原水出譚城南北逕譚城東俗謂之有城也譚

   國也齊桓之出過譚譚不禮焉魯莊公九年即位又不朝十年滅之寰宇記譚城在廢全節縣東南