Page:Sibu Congkan Xubian157-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-059.djvu/19

此页尚未校对


   薛郡漢更為魯國治魯後漢魏因之晉改郡劉宋

   元嘉三十年始更置兗州宋書州郡志兗州刺史後漢治山陽昌邑魏晉

   治廩邱武帝平河南治滑臺文帝元嘉十三年鄒山又寄治彭城二十年省兗州分郡屬徐冀州

   三十年復立治瑕邱 按今府治即漢瑕邱縣自漢以來兗州徙治不一其治瑕邱自此始也

   魏仍曰兗州 按魏初兗州亦治滑臺魏書紀傳多稱此爲東兗州太和十八年以東

   郡屬司州始稱此爲兗州大業元年廢州置都督府二年改

   魯州三年改魯郡時始自曲阜徙治瑕邱武徳五年復曰

   兗州貞觀十四年置都督府天寶初復曰魯郡乾

   元初復曰兗州屬河南道後置節度使賜號泰寕

   軍唐書方鎮表乾元二年升鄆齊兗三州都防禦使爲節度使治兗州寶應元年長慶元年