Page:Sibu Congkan Xubian157-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-059.djvu/25

此页尚未校对


  縣屬東海郡後漢因之晉元康元年置蘭陵郡劉宗徙郡治昌慮省蘭陵入氶縣屬之後魏武定五

  年復置蘭陵郡并置蘭陵縣屬之北齊廢蘭陵縣開皇三年郡廢十六年置鄫州大業初州廢改

  氶縣為蘭陵縣屬彭城郡唐武德四年復置鄫州又改蘭陵為氶縣貞觀初州廢縣屬沂州五代及

  宋因之金明昌六年又改氶縣為蘭陵貞祐四年改屬邳州尋於縣置嶧州元屬益都路至元二年

  省縣入州明洪武二年降州為嶧縣屬濟寕府十八年改屬兗州府 本朝因之汶上縣

  在府西北九十里東西距一百五里南北距六十五里東至寕陽縣界三十五里西至曹州府鄆城

  縣界七十里南至濟寕州界四十五里北至泰安府東平州界二十里東南至滋陽縣界三十里西

  南至濟寕州嘉祥縣界六十五里東北至東平州界四十里西北至東平州界二十五里古厥國春

  秋時魯中都地戰國屬齊為平陸邑漢置東平陸縣屬東平國後漢及晉因之宋初曰平陸元嘉中

  僑置陽平郡兼移樂平縣寄治尋廢大明元年置郡後魏曰東陽平郡仍治樂平北齊郡廢隋開