Page:Sibu Congkan Xubian157-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-059.djvu/28

此页尚未校对


  有儒風文獻通考

 ︹城池︺兗州府城周十四里有奇門四郭門五池廣三丈明洪武十八年築正德後屢經修

  築 本朝康熙十年修乾隆四十三年重修 滋陽縣附郭曲阜縣城周十里門五池

  廣一丈明正統七年自縣東十里徙建嘉靖以後屢修寕陽縣城周四里有奇門四池

  廣一丈二尺宋天聖中築明嘉靖後屢修甃甎 本朝康熙二十四年鄒縣城周四里有

  奇門四城濠與小沙水相通舊土築明萬厯五年甃甎 本朝順治五年康熙七年四十八年重

  泗水縣城周三里有奇門四池廣一丈二尺明成化間修築隆慶間甃石 本朝乾

  隆五十五年修滕縣城周五里有奇門四池廣三丈五尺引梁溪水注之明洪武二年因舊

  址甃甎石 本朝乾隆三十二年嶧縣城周四里門四池廣三丈成化二十二年因舊

  址甃石 本朝乾隆四十三年修汶上縣城周十二里有奇門四池廣一丈二尺明成