Page:Sibu Congkan Xubian158-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-060.djvu/108

此页尚未校对


  道長十餘里亦曰李公隄古隄口在恩縣西衛河東岸河之西與武城分界舊築之以障河

  爵隄在高唐州西州志隄在州西十里以禦馬頰河之泛溢俗呼其地為馬灣周家

  店閘在聊城縣東南三十二里運河上南距兖州府陽榖縣七級下閘十二里元大德四年

  今有閘官其北十二里為李海務閘元貞元二年建 本朝乾隆二十八年修舊有閘官今裁又北

  二十里為通濟橋閘明永樂九年建又北二十里為永通閘明萬厯十七年建今皆有閘官外有進

  水閘二曰房家口曰十里鋪在漕渠西岸伏秋水大開此引水入河以利漕其龍灣之進水閘今己

  廢減水閘四曰裴家口曰米家口曰官窰口曰柳家口並在漕渠東岸河水盛漲則開此洩水由引

  河歸徒駭河入海梁家鄉閘在堂邑縣北南距永通閘十八里明宣德四年建有閘官

  其北十二里為土橋閘明成化七年建 本朝乾隆二十三年修河之西岸有進水閘二曰中閘曰

  涵谷洞河之東岸舊有土城中有減水閘二明季廢戴家灣閘在清平縣西北南距土橋