Page:Sibu Congkan Xubian158-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-060.djvu/74

此页尚未校对


   里南至兗州府陽榖縣界十五里北至堂邑縣界二十五里東南至泰安府東阿縣界四十里西南

   至莘縣界五十五里東北至博平縣界二十五里西北至堂邑縣界三十里春秋時齊西境聊攝地

   漢置聊城縣屬東郡後漢因之三國魏屬平原郡晉屬平原國後魏太和十一年爲平原郡治隋初

   郡廢開皇十六年爲博州治大業初州廢以縣屬武陽郡唐復爲博州治天祐三年改曰聊邑五代

   後唐同光初復故宋淳化二年移治孝武渡西仍爲州治元爲東昌路治明爲東昌府治 本朝因

   堂邑縣在府西四十里東西距三十六里南北距六十四里東至聊城縣界十二里西

   至冠縣界二十四里南至聊城縣界十四里北至臨清州界五十里東南至聊城縣界二十五里西

   南至莘縣界二十五里東北至博平縣界三十五里西北至館陶縣界六十里春秋時齊清邑漢置

   清發于二縣皆屬東郡後漢改清縣曰樂平晉屬陽平郡後魏因之北齊二縣俱省隋開皇六年

   堂邑縣屬毛州大業初屬武陽郡唐初仍屬毛州貞觀初屬博州五代晉改爲河清縣尋復曰堂邑